امید، آخرین بازمانده

اسمش «امید» است، او آخرین بازمانده‌ی جمعیتِ درناهای سیبری‌ست. شما این عبارت را یک دور توی ذهنتان مرور کنید و به احساساتی که در شما برمی‌انگیزد فکر کنید. برای من معجونی است از عشق، اندوه و ناامیدی. بله ناامیدی! اسمش امید