چرا مسافر زمان، هنگام انجام وظیفه، نباید عاشق شود؟!

عشقِ مسافرِ زمان هشدار: خطر فاش بخش‌هایی از فیلم‌های ذکر شده به نظر می‌رسد یک قانون نانوشته برای مسافران زمان وجود دارد که می‌گوید در زمان دیگری عاشق نشوید و مهمتر از آن بچه دار نشوید. چرا که نه تنها زندگیتان به طرز عجیب و غریبی

بیلی‌پیل‌گریم در جبر زمان و چیزهایی مثل این…

شاید شما هم مثل من اولین باری که با اسم کتاب سلاخ خانه شماره 5 مواجه می‌شوید، فکر کنید که کتاب در مورد یک کشتارگاه و چند قصاب و وقایعی است که در آن می‌گذرد، به هر حال همه می‌دانیم که این سلاخ خانه به عنوان یک پناهگاه برای نمردن بیلی…