تولد یک قاتل

چندین روز بود که برف می‌بارید. امروز شدت بارش و باد تندتر هم شده بود. زیر لایه  نرمی که تازه باریده بود، لایه  پاخورده سخت ‌شده  روزهای قبل بود. به‌­سختی از میان انبوه برف نمناک و سنگین راهش را باز می‌کرد. گاهی سر می‌خورد و به‌­زحمت خودش