بازگشت

در اساطیر بابلی آمده که ایشتار عاشق تموز می‌شود، اما تموز می‌میرد. ایشتار برای بازگرداندن تموز به زندگی، به جهان زیرین یا همان جهان مردگان می‌رود. بعد از ماجراهای فراوان ایشتار موفق می‌شود تموز را به دنیای زندگان برگرداند اما تنها برای شش

پرسه‌ای در ستایش قصه‌ها

خدای جنگ داستان ساده‌ای دارد. مادری می‌میرد و قهرمان بازی‌های این سری، یعنی کریتوس، به همراه تنها پسرش، آتریوس، راهی پویشی کمپل‌وار می‌شوند تا خاکستر مادر را از فراز بلندترین کوه نه جهان به پایین پخش کنند. تمامی بازی کم‌وبیش شرح این پویش و