بررسی داستان ماه کامل

ماه کامل یکی از داستان‌های دومین کتاب بهزاد قدیمی یعنی «شومنامه تبر نقره‌ای» است. با اینکه تمامی داستان‌های کتاب تاحدی به هم ربط دارند، اما می‌توان هرکدام را به ­صورت یک داستان کامل مورد بررسی قرار داد. همچنین ماه کامل به­ نسبت دیگر