همه کاری که باید بکنی، کشتن است

چیزهایی که ما خواستار انجام دادنشان هستیم یک چیز هستند و کارهایی که قادر به انجامشان هستیم یک چیز دیگر، وقتی که این دو باهم منطبق نباشند، باید کدام راه را برای جستجوی خوشبختی در نظر بگیریم؟ «همه کاری که باید بکنی کشتن است» یک

انسان برای انسان

"چطور می‌شد از این جهان خواست که این راه مداوا رو فراموش کنه و دوباره به همون روزهای سیاه برگرده؟ راه برگشتی در کار نبود. هر چقدرم که مردم در مورد وجود شما عذاب وجدان پیدا می‌کردن، نگرانی اصلی‌شون این بود که بچه‌ها، نامزدا، والدین و