مرور برچسب

کینگدام

طریق فرماندهان

مانگای کینگدام میدانی گسترده برای جنگ فرماندهان برتر چین است. در روایتی تاریخی که جنگ هفت قلمروی چین بر سر سلطه را نشان می‌دهد، نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ی این واقعه به دستان فرماندهانی سپرده شده است که باید با تکیه به مهارت خود و یارانشان