مرور برچسب

کمپانی کونامی

کسلوانیا

۲۰۱۷ - تاامروز (برای فصل چهارم تمدید شد)خالق: وارن الیسبراساس سری بازی‌های کسلوانیا از کمپانی کونامیشامل سه فصل و ۲۲ قسمت (درمجموع)همان‌طور که اول گفته شد، سپری کردن شبی طولانی با هیجان حتما ترکیبی جذاب خواهدبود، چرا