مرور برچسب

کمپانی کونامی

کسلوانیا

۲۰۱۷ - تاامروز (برای فصل چهارم تمدید شد) خالق: وارن الیس براساس سری بازی‌های کسلوانیا از کمپانی کونامی شامل سه فصل و ۲۲ قسمت (درمجموع) همان‌طور که اول گفته شد، سپری کردن شبی طولانی با هیجان حتما ترکیبی جذاب خواهدبود، چرا