مرور برچسب

کفایت و مجازات

«کفایت و مجازات»

تو چپ‌دست نبودی اما تمام این هشت سال را با همین دست چکش زده‌ای.همیشه یک‌جور شروع می‌شود: ساعت سه صبح، روز پنجم آذر ماه، می‌روی زیر زمین شلوغتان و چکش گنده‌ی سر نقره‌ای‌ات را پیدا می‌کنی. کنارش یک میخ گذاشته‌ای،‌