مرور برچسب

کرونا

کاف مثل کرونا

نویسنده: آناهیتا سلوطخانم میم مورد عجیبی بود. تا قبل از آنکه کرونا بیاید حتی بیشتر عجیب بود. ویروس کرونا که آمد دنیا را تغییر داد. باعث شد چیزهایی که تا قبل از آن برایمان عادی بود تبدیل به تابو شود. همه تغییر کنند و وسواس برای اکثریت