مرور برچسب

کرت ونه گات

بیلی‌پیل‌گریم در جبر زمان و چیزهایی مثل این…

شاید شما هم مثل من اولین باری که با اسم کتاب سلاخ خانه شماره 5 مواجه می‌شوید، فکر کنید که کتاب در مورد یک کشتارگاه و چند قصاب و وقایعی است که در آن می‌گذرد، به هر حال همه می‌دانیم که این سلاخ خانه به عنوان یک پناهگاه برای نمردن بیلی…