مرور برچسب

کارگزین اهریمن

کارگزین اهریمن

بال­هایی سیاهش حکم یک جفت کارت شناسایی را داشتند. هرکه توان دیدنش را داشت می­دانست او فرشته­ای تحت امر شخص اهریمن است. دست در جیب، از کنار پیاده­رویی خلوت عبور می­کرد و به مقصد شومش نزدیک­تر می­شد. با این که چهار قرار ملاقات در برنامه­اش