مرور برچسب

نیرو

کتاب سیث؛ فرازهایی از یادداشت‌های سارزوس سین

تبعید و قدوم / سال اول تبعید (ماه ۳ و ۴) من از نژاد سیث نیستم، خون ایشان در رگ‌های من جاری نیست و بااین­‌حال، وقتی قدم بر خاک سرزمین این مردمان وحشی و غیرمتمدن گذاشتیم، «نیرو» ما را به سروران ایشان بدل کرد؛ زیرا که به‌واقع مردمانی که