مرور برچسب

فارنهایت ۴۵۱

برای دوست‌داشتن اجازه نمی‌گیرم

ماجرا همیشه از اینجا آغاز می‌شود.جایی از دنیا که همه‌چیز در صلح‌وصفا و اعتدال قرار گرفته. مردمی که ظاهرا در شرایط مطلوب و حتی فراتر از مطلوب زندگی می‌کنند و از مواهب گوناگون برخوردارند.الا یک موهبت. اغلب موهبتی کوچک و فراموش‌شده،