مرور برچسب

سفر زمان

چرا مسافر زمان، هنگام انجام وظیفه، نباید عاشق شود؟!

عشقِ مسافرِ زمانهشدار: خطر فاش بخش‌هایی از فیلم‌های ذکر شدهبه نظر می‌رسد یک قانون نانوشته برای مسافران زمان وجود دارد که می‌گوید در زمان دیگری عاشق نشوید و مهمتر از آن بچه دار نشوید. چرا که نه تنها زندگیتان به طرز عجیب و غریبی