مرور برچسب

سریال دفترچه مرگ

دفترچه مرگ

تجربه‌ی خدایی(هشدار... متن حاوی اسپویل)چشمت را ببند. تصور کن دفترچه‌ای داری که می‌توانی با آن هر کسی را بکشی. فقط کافی است چهره‌اش را به یاد بیاوری و همزمان اسمش را داخل دفترچه بنویسی تا چهل ثانیه بعد بر اثر حمله‌ی قلبی بمیرد.