مرور برچسب

رستم

یاری‌گران هم‌خون

ابرقهرمانان ایرانیابرقهرمانان موجوداتی فرا‌انسانی هستند که از قدرت‌های فراطبیعی خود در راه یاری مظلومان و نجات‌دادن آن‌ها از دست نیروهای شریر استفاده می‌کنند. سرزمین‌ها به تاریخ خود افتخار می‌کنند و تاریخ به پهلوانان خویش. انسان هرجا