مرور برچسب

دکتر دووم

سرگذشت پادشاهی که کولی بود

نام اثر: Books of Doomنویسنده: اد بروبیکرطراح: پابلو ریموندیانتشارات: Marvelهشدار: در این مطلب جهت آشنایی بیشتر با دکتر دووم، نیمچه سرگذشتی از او بیان شده که بخشی از آن به کمیک مورد بحث یا همان Books of Doom تعلق دارد. به همین…