مرور برچسب

جنرالیست

چرا خوب است که اقیانوس یک سانتی باشیم؟ ۲

پشتر گفته بودم که چرا به نظرم همه‌چیز‌دانی مفید است. کتابی در ستایش همه‌چیزدانی خواندم. ایده‌های این نوشته از کتاب گستره است مه نشر نوین ترجمه فارسی‌اش را منتشر کرده است.کسانی که از این شاخه به آن شاخه می پرند را جدی نمی‌گیریم جون