مرور برچسب

بشویتس

چگونه چلم به وجود آمد؟

تاریخ چلمدانشمندان چلم درباره ی چگونگی پیدایش این شهر اختلاف نظر دارند. البته دینداران و مومنان چلم همگی اعتقاد دارند که خدا گفت:«این چلم بشود و چلم شد»اما خیلی از دانشمندان عقیده دارند که پیدایش این شهر نتیجه ی یک آتشفشان بوده است.…