مرور برچسب

استاروارز

ناونشینان ضلع غربی

هنوز مدت زمان زیادی از عصاره‌کشی ضلع جنوبی نگذشته بود. در هر ماه فضایی، تنها یک‌ بار اجازه‌ی عصاره‌کشی به اضلاع داده می‌شد، ولی حالا تحت‌ شرایط خاص با حضور شمالیها در ضلع غربی، این اجازه داده شده بود تا ما هم بتوانیم از آن استفاده