مرور برچسب

ابیس

عشق نامعمول در پرتگاه ابیس

Mede in abyss, dawn of the deep soulمخلوق مغاک، شفق روح ژرفمخلوق مغاک (Made in abyss) روایتی خطیست با فلش‌بک‌ها و سایداستوری‌های متعدد همراه با کاراکترها، سیر وقایع، بن‌مایه و قصه‌ی پیچیده؛ درست مانند پوسته‌ی مغاک.لایه‌لایه و