مرور رده

داستان نو‌قلم

گمانه‌زنی های نویسنده‌های نوقلم را در این بخش نقد و بررسی می کنیم. داستان‌هایی خوشخوان از نویسندگان مستعد و نوقلم ژانری که از نظرمان  ارزشمندند.