مرور رده

گیم و بردگیم

در این بخش به هر آنچه بشری را سرگرم چیزی غیر از واقعیت محض می‌کند خواهیم پرداخت.